Loading

List of Ranji Trophy Winner of All Seasons

List of Ranji Trophy Winner of All Seasons
Serial No Season Winner Runner - up
1 2012 - 13 Mumbai Saurashtra
2 2011 - 12 Rajasthan Tamil Nadu
3 2010 - 11 Rajasthan Baroda
4 2009 - 10 Mumbai Karnataka
5 2008 - 09 Mumbai Uttar Pradesh
6 2007 - 08 Delhi Uttar Pradesh
7 2006 - 07 Mumbai Bengal
8 2005 - 06 Uttar Pradesh Bengal
9 2004 - 05 Railways Punjab
10 2003 - 04 Mumbai Tamil Nadu
11 2002 - 03 Mumbai Tamil Nadu
12 2001 - 02 Railways Baroda
13 2000 - 01 Baroda Railways
14 1999 - 2000 Mumbai Hyderabad
15 1998 - 99 Karnataka Madhya Pradesh
16 1997 - 98 Karnataka Uttar Pradesh
17 1996 - 97 Mumbai Delhi
18 1995 - 96 Karnataka Tamil Nadu
19 1994 - 95 Bombay Punjab
20 1993 - 94 Bombay Bengal
21 1992 - 93 Punjab Maharashtra
22 1991 - 92 Delhi Tamil Nadu
23 1990 - 91 Haryana Bombay
24 1989 - 90 Bengal Delhi
25 1988 - 89 Delhi Bengal
26 1987 - 88 Tamil Nadu Railways
27 1986 - 87 Hyderabad Delhi
28 1985 - 86 Delhi Haryana
29 1984 - 85 Bombay Delhi
30 1983 - 84 Bombay Delhi
31 1982 - 83 Karnataka Bombay
32 1981 - 82 Delhi Karnataka
33 1980 - 81 Bombay Delhi
34 1979 - 80 Delhi Bombay
35 1978 - 79 Delhi Karnataka
36 1977 - 78 Karnataka Uttar Pradesh
37 1976 - 77 Bombay Delhi
38 1975 - 76 Bombay Bihar
39 1974 - 75 Bombay Karnataka
40 1973 - 74 Karnataka Rajasthan
41 1972 - 73 Bombay Tamil Nadu
42 1971 - 72 Bombay Bengal
43 1970 - 71 Bombay Maharashtra
44 1969 - 70 Bombay Rajasthan
45 1968 - 69 Bombay Bengal
46 1967 - 68 Bombay Madras
47 1966 - 67 Bombay Rajasthan
48 1965 - 66 Bombay Rajasthan
49 1964 - 65 Bombay Hyderabad
50 1963 - 64 Bombay Rajasthan
51 1962 - 63 Bombay Rajasthan
52 1961 - 62 Bombay Rajasthan
53 1960 - 61 Bombay Rajasthan
54 1959 - 60 Bombay Mysore
55 1958 - 59 Bombay Bengal
56 1957 - 58 Baroda Services
57 1956 - 57 Bombay Services
58 1955 - 56 Bombay Bengal
59 1954 - 55 Madras Holkar
60 1953 - 54 Bombay Holkar
61 1952 - 53 Holkar Bengal
62 1951 - 52 Bombay Holkar
63 1950 - 51 Holkar Gujarat
64 1949 - 50 Baroda Holkar
65 1948 - 49 Bombay Bihar
66 1947 - 48 Holkar Bombay
67 1946 - 47 Baroda Holkar
68 1945 - 46 Holkar Baroda
69 1944 - 45 Bombay Holkar
70 1943 - 44 Western India Bengal
71 1942 - 43 Baroda Hyderabad
72 1941 - 42 Bombay Mysore
73 1940 - 41 Maharashtra Madras
74 1939 - 40 Maharashtra United Provinces
75 1938 - 39 Bengal Southern Punjab
76 1937 - 38 Hyderabad Nawanagar
77 1936 - 37 Nawanagar Bengal
78 1935 - 36 Bombay Madras
79 1934 - 35 Bombay Northern India